Pmu Specialiste Brows ı Lips ı Eyes

Algemene voorwaarden All4Nails / All4Lashes

 

 1. B. van den Hout handelend onder de naam All4Nails / All4Lashes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62169572 en is gevestigd aan Logger 12, 3232 CP te Brielle.

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: mevrouw B. van den Hout h.o.d.n. All4Nails / All4Lashes, gevestigd in Nederland en diensten aan Klant aanbiedt, hierna: All4Nails.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die All4Nails heeft aangesteld, projecten aan All4Nails heeft verleend voor Diensten die door All4Nails worden uitgevoerd, of waaraan All4Nails een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door All4Nails.
 5. Diensten: het verzorgen van diverse Behandelingen ten behoeve van Klant.
 6. Behandeling: de schoonheidsbehandeling uitgevoerd ten behoeve van Klant, zoals het aanbrengen van kunstnagels, kunstwimpers, permanente make-up of henna, alsmede het uitvoeren van waxbehandelingen.
 7. Online reservering: het boeken van de gewenste Behandeling op een door Klant bepaalde dag en tijd via de Website van All4Nails.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en All4Nails, alsmede voorstellen van All4Nails voor Diensten die door All4Nails aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door All4Nails waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van All4Nails, elke Overeenkomst tussen All4Nails en Klant en op elke dienst die door All4Nails wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal All4Nails aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met All4Nails is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door All4Nails gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. All4Nails is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant ter plaatse wordt bevestigd door de Behandeling door All4Nails uit te laten voeren, dan wel de betaling te verrichten. Niettemin heeft All4Nails het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor All4Nails gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van All4Nails heeft aanvaard door de betaling ter plekke te verrichten of een Online reservering te plaatsen.
 2. All4Nails is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 3. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.
 4. Klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij All4Nails met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 

Artikel 5   Duur van de overeenkomst en annulering van de Behandeling

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Behandeling, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Klant als All4Nails kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en nakoming dan wel herstel redelijkerwijs niet (meer) mogelijk is.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover All4Nails ten tijde van de ontbinding reeds diensten heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Klant kan een reeds geboekte Behandeling of Online reservering tot 48 uur voor aanvang van de Behandeling kosteloos annuleren of wijzigen. Indien Klant een reeds bevestigde Behandeling of Online reservering annuleert binnen 48 uur voor aanvang van de Behandeling, worden de gehele kosten van de Behandeling bij Klant in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen (doordat bijvoorbeeld de Behandeling met wederzijds goedvinden wordt gewijzigd).

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. All4Nails zal zich inspannen om de Behandeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. All4Nails staat in voor een professionele en onafhankelijke Dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan All4Nails de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is All4Nails niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor All4Nails, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. All4Nails is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, voor zover deze over de juiste ervaring en kennis beschikken om de Dienst uit te kunnen voeren.

 

 

Artikel 7   Verplichtingen Klant

 1. Voor aanvang van de Behandeling dient Klant eventuele bijzonderheden (medische aandoeningen, allergieën, intoleranties, etc.) kenbaar te maken door middel van het intakeformulier. De uitvoering van de Dienstverlening is mede gebaseerd op de door Klant via het intakeformulier verstrekte informatie. Indien de informatie onjuist of onvolledig is, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering of het resultaat van de Behandeling. Nimmer is All4Nails aansprakelijk voor het uitvoeren van een Behandeling op basis van door de Klant onjuiste of onvolledig verstrekte informatie. Indien de aanvang of voortgang van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door All4Nails of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging, komende schade en eventuele bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd voor rekening en risico van Klant. Voorgaande geldt niet voor manicure- en pedicurebehandelingen, tenzij expliciet door All4Nails anders aangegeven.
 2. All4Nails is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren.
 3. Klant is verplicht om minimaal 5 minuten voor aanvang van de Behandeling aanwezig te zijn. Indien Klant meer dan 15 minuten later dan het overeengekomen tijdstip verschijnt, is All4Nails gerechtigd de behandeling te verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. Klant blijft de kosten van de Behandeling onverminderd verschuldigd, ook indien Klant niet met de wijziging c.q. verplaatsing van de Behandeling akkoord gaat.

 

Artikel 8   Garanties

 1. Op de uitvoering van de Behandeling wordt een garantie van 7 dagen gegeven, tenzij expliciet anders overeengekomen. Op kunstnagels wordt een garantie van 5 dagen gegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na afloop van een Behandeling kan de huid nog korte tijd gevoelig zijn of anderszins een reactie op de Behandeling vertonen (zoals roodheid, schraalheid en andere reacties). Bij twijfel dient Klant te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen. Eventuele mogelijke bijeffecten of bekende bijwerkingen zullen van tevoren met Klant worden besproken voor zo ver deze bij All4Nails bekend zijn. All4Nails zal Klant voorzien van eventuele adviezen met betrekking tot nazorg voor zover van toepassing.
 3. Niet in aanmerking voor de in lid 1 genoemde garanties komen alle aanspraken van Klant gebaseerd op:
 • Effecten, bijwerkingen na afloop van een Behandeling terwijl Klant hier voor, tijdens of na afloop van de Behandeling door All4Nails van op de hoogte is gebracht;
 • Schade als gevolg van door Klant gebruikte verzorgingsproducten die niet uitdrukkelijk door All4Nails zijn geadviseerd;
 • Schade als gevolg van het niet in acht nemen van de door All4Nails verstrekte adviezen met betrekking tot nazorg.
 1. Klant dient in acht te nemen dat het daadwerkelijk resultaat van de behandeling te allen tijde afhankelijk is van diverse externe factoren, zoals onder andere maar niet beperkt tot de aard van de behandeling, de huidconditie van de betreffende Klant, erfelijke of medische aandoeningen, persoonlijke hygiëne en verzorging.

 

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere Behandelingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende Behandelingen te vergoeden volgens het daarvoor geldende tarief. All4Nails is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte afspraak wordt gemaakt.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van All4Nails, All4Nails een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

 

Artikel 10   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. All4Nails voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de Behandelingen staan vermeld op de Website.
 3. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door All4Nails haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Klant dient de kosten van de Behandeling te voldoen voor aanvang van de Behandeling via de door All4Nails aangegeven betaalwijze (pin of contant), tenzij expliciet anders overeengekomen.
 5. All4Nails is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Prijswijzigingen zullen worden vermeld op de Website.

 

Artikel 11   Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal All4Nails zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien All4Nails meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. All4Nails gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal All4Nails de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien All4Nails op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13   Overmacht

 1. All4Nails is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van All4Nails wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van All4Nails, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan All4Nails zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van All4Nails of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van All4Nails buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. All4Nails is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 14   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van All4Nails alleen geacht te bestaan ​​indien All4Nails dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van All4Nails, is All4Nails uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant All4Nails binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en All4Nails deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat All4Nails in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door All4Nails leidt tot aansprakelijkheid van All4Nails, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens All4Nails. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. All4Nails sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. All4Nails is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Enige door All4Nails opgeleverde verrichte Diensten, uitgevoerde Behandelingen, na afloop van de Behandeling gegeven adviezen met betrekking tot nazorg op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie, waaronder tevens verstaan informatie met betrekking tot lichamelijke aandoeningen en medicijngebruik, zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van All4Nails.
 6. All4Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die Klant heeft meegebracht naar de salon.
 7. Eventuele aanspraken naar aanleiding van tijdelijke fysieke schade of enig letsel dat is ontstaan na een Behandeling komen niet voor vergoeding in aanmerking indien All4Nails Klant hier van tevoren expliciet voor heeft gewaarschuwd en/of Klant de door All4Nails gegeven adviezen met betrekking tot nazorg niet in acht heeft genomen.
 8. All4Nails staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens All4Nails verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van All4Nails vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij All4Nails binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van All4Nails.

 

Artikel 15   Geheimhouding

 1. All4Nails verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van Klant gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de aard van de informatie en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst door Klant aan All4Nails bekend gemaakt is en/of op andere wijze door All4Nails is verkregen.
 2. Indien All4Nails op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, is All4Nails niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt tevens voor de door All4Nails terzake de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 

Artikel 16   Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van All4Nails of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@all4nails.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil All4Nails de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. All4Nails zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 17   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen All4Nails en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. All4Nails heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen All4Nails en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Brielle, 19 september 2019

BIANCA VAN DEN HOUT

makeup_make-up_brielle_hellevoetsluis_nieuw-hellevoet_oostvoorne_rockanje_hoogvliet_heenvliet_zuidland_spijkenisse_rozenburg

CONTACT

OPENINGSTIJDEN

Maandag
08:45 - 18:00
Dinsdag
08:45 - 18:00
Woensdag
08:45 - 18:00
Donderdag
08:45 - 18:00
Vrijdag
08:45 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Vind ons op:

Copyright